Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thông báo treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2021

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 10:08 | 31/12 Lượt xem: 162

Thông báo treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BÌNH NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số: 96 /TB-UBND                    Bình Nam, ngày   30   tháng  12  năm 2020

THÔNG BÁO

Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021

 

 
   

 

        Căn cứ Thông báo số 872/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021

 

Nay UBND xã Bình Nam thông báo:

          1. Treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị và tư gia trong 03 ngày, từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 02/01/2021 (Từ thứ Sáu đến hết ngày thứ Bảy).

          - Hiệu trưởng các trường, trưởng Trạm y tế đóng trên địa bàn xã tổ chức treo cờ Tổ quốc tại đơn vị mình.

          - Cán bộ VHTT Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thực hiện băng rôn, pano, khẩu hiệu trên địa bàn xã, trụ sở cơ quan, nghĩa trang liệt sỹ...trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

          - Đề nghị BCS các thôn treo cờ tại nhà văn hóa thôn, cổng văn hóa và  thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại tư gia.

2. Do ngày Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan UBND xã được nghỉ làm việc thứ Sáu ngày 01/01/2021; nên Ủy ban nhân dân xã tạm thời dừng tiếp công dân trong thời gian 1 ngày (Thứ 6 ) ngày 01/01/2021.

          - Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh cho Nhân Dân được biết và thực hiện.

Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, và BCS các thôn triển khai thực hiện./.

         

 Nơi nhận:

- Trường, trạm;

- Các thôn;

- Đài truyền thanh;   

- Lưu:VT-VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đăng Nhật

 

Tác giả: Bình Nam

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website