Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 8:01 | 12/10 Lượt xem: 15198

 Cách đây 87 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động. Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây dựng Đảng - các cơ quan giúp Đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm: Ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ và đến năm 1948 thành lập thêm cơ quan Kiểm tra của Đảng. Từ đó, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; ngày 15/10 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; ngày 16/10 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng và ngày 18/10 là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Các cơ quan chuyên môn của Đảng, tuy có những thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến – kiến quốc, đều có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ, góp phần cùng Đảng ta phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, tập hợp quần chúng nhân dân dưới ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước, đưa cách mạng nước ta dành nhiều thắng lợi trên mặt trận đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế, đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

     Xuyên suốt quá trình đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, cũng như hiện nay, trong công cuộc đổi mới, dù ở đâu, bất cứ lúc nào, khó khăn hay thuận lợi Đảng ta vẫn luôn luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng nói chung, đặc biệt chăm lo công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng. Các thế hệ làm công tác tổ chức của Đảng đã được Đảng trực tiếp lãnh đạo, dìu dắt, đào tạo và xây dựng, trang bị về mục tiêu lý tưởng, về nhân sinh quan của người cộng sản. Điều đó đã tạo nên sức sống mãnh liệt giúp cho những người làm công tác tổ chức dù ở hoàn cảnh khó khăn nào cũng vượt qua, luôn đứng vững trên vị trí của mình, phấn đấu làm tròn trách nhiệm là cơ quan tham mưu góp phần giúp cấp ủy các cấp xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vì vậy, trong suốt chặng đường lịch sử ấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng góp phần tích cực vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với huyện Thăng Bình, trong kháng chiến cũng như sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 04-NQ-TU, của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 13-NQ-TU, của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên. Từ đó, các tổ chức đảng trong toàn huyện không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao. Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần thiết thực vào việc đưa huyện nhà phát triển theo hướng toàn diện.

      Đối với công tác dân vận, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân thành một lực lượng đông đảo, đoàn kết xung quanh Đảng. Thông qua các phong trào quần chúng, Đảng ta đã xây dựng phát triển lực lượng chính trị ngày càng to lớn, hùng hậu, với đủ thành phần, giai cấp, tầng lớp nhân dân; đồng thời kết hợp với việc xây dựng lực lượng vũ trang, chớp thời cơ làm nên cuộc cách mạng tháng 8/1945 thắng lợi, xây dựng chính quyền công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Trong suốt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), công tác dân vận của Đảng đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những cao trào rộng lớn, động viên sức người, sức của, huy động được sức mạnh toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang, những chiến công hiển hách, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận ngày càng được củng cố và đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, công tác dân vận của Đảng được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong những năm qua đã và đang tiếp tục bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Tập trung xây dựng, kiện toàn Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận 22 xã, thị trấn đảm bảo số lượng, đã đi vào hoạt động có nề nếp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, nhà nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của công tác dân vận 87 năm qua, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện nhà đã đề ra.

      Lịch sử 87 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp gắn liền với lịch sử của Đảng, lịch sử cách mạng của dân tộc. Bằng sự phấn đấu, hy sinh, lòng trung thành, tận tuỵ, năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp đã có công lao đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của dân tộc và của Đảng ta. Có thể nói, kể từ lúc chỉ mới là bộ phận đến khi được hình thành lên bộ máy; Trong suốt thời kỳ 1930-1975 Văn phòng Huyện ủy cũng như các bộ phận khác thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ lãnh đạo đã phải hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ ác liệt, phải chịu nhiều hy sinh mất mát. Nhưng với lòng trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng không quản ngại hy sinh, đồng cam cộng khổ, quyết tâm làm tròn trọng trách được giao. Những đóng góp ấy đã góp phần làm nên kỳ tích của một huyện anh hùng. Sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng đến nay, công tác văn phòng đã đạt được những kết quả nhất định trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ lãnh đạo. Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện. Văn phòng cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm… Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng HĐND & UBND, Mặt trận, đoàn thể và các ban, ngành trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

      Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho các cấp ủy, các tổ chức Đảng thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tháng 10/1948 Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) đã ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW ngày 16-10-1948 thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó ngày 16/10 trở thành ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng. 69 năm qua, từ những ngày đầu thành lập Ban kiểm tra, sau này là UBKT các cấp, ngành kiểm tra Đảng nói chung, UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ huyện Thăng Bình nói riêng luôn ý thức được rằng: công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, thường xuyên lấy đó là mục tiêu xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện đã từng bước trưởng thành. Trong từng giai đoạn cách mạng kể cả những thời điểm thử thách gay go nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Đã tiến hành kiểm tra hàng ngàn đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ đảng viên; giải quyết hàng trăm đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nước, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

     Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2017), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2017) và 69 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2017), phát huy truyền thống lịch sử quý báu, các Ngành xây dựng Đảng của huyện đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

Tác giả: Thy Chinh

Nguồn tin: cổng thông tin điện tử huyện Thăng Bình

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?