Chi tiết tin

A+ | A | A-

THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và viếng hương Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 8:22 | 01/09 Lượt xem: 221

THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và viếng hương Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BÌNH NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số: 36/TB-UBND                           Bình Nam, ngày  29 tháng 8  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và viếng hương Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

 

 
   

 

          Căn cứ Thông báo số 693/TB-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc treo cờ Tổ quốc và viếng hương Nghĩa trang Liệt sỹ Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và ngày Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2020;

 

Nay UBND xã Bình Nam thông báo:

          1. Treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị và tư gia trong 02 ngày, từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 02/9/2020 (Từ thứ ba đến hết ngày thứ Tư).

          - Hiệu trưởng các trường, trưởng Trạm y tế đóng trên địa bàn xã tổ chức treo cờ Tổ quốc tại đơn vị mình.

          - Cán bộ VHTT Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thực hiện băng rôn, pano, khẩu hiệu trên địa bàn xã, trụ sở cơ quan Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và ngày Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2020

          - Đề nghị BCS các thôn treo cờ Tổ quốc tại nhà văn hóa thôn, cổng văn hóa và  thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại tư gia.

2. Tổ chức Lễ viếng hương Nghĩa trang liệt sỹ:

Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN xã tổ chức Lễ viếng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ của xã; (Lễ viếng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 01/09/2020 (Sáng thứ 3).

Toàn thể CB-CC-NLĐ cơ quan xã Bình Nam dự Lễ viếng hương đông đủ, đúng thời gian.

* Thành phần tham dự lễ viếng không quá 20 người, giữ khoảng cách 01m, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và các quy định khác của Chính phủ, tỉnh, huyện về quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Do ngày kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2020; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan UBND xã được nghỉ làm việc ngày thứ tư ngày 02/9/2020 nên Ủy ban nhân dân xã tạm thời dừng tiếp công dân trong thời gian 1 ngày (Thứ 4) ngày 02/9/2020

          - Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh cho Nhân Dân được biết và thực hiện.

Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, và BCS các thôn triển khai thực hiện./.         

 Nơi nhận:

- Trường, trạm;Các thôn;

- Đài truyền thanh;   

- Lưu:VT-VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phạm Công Quốc

 

Tác giả: Bình Nam

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website