Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 13:53 | 17/08 Lượt xem: 411

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH QUẢNG NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 4730  /UBND-KGVX           Quảng Nam, ngày   16  tháng  8  năm 2020

V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên và 
trách nhiệm  của người đứng đầu 
trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để thực hiện  nghiêm  các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19;  UBND tỉnh yêu cầu  các Sở, Ban, ngành, đoàn thể  của tỉnh, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố:
1.  Tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ,  đảng viên,  công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị  mình thực hiện  thật  nghiêm  chỉ  đạo của Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy tại  Công văn 2891-CV/TU ngày 27/7/2020, Công văn số2991-CV/TU ngày 31/7/2020, Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 07/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ  đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  của UBND tỉnh tạiThông báo số  273/TB-UBND ngày 27/7/2020, Công văn số  4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020,  Công văn số  4470/UBND-KGVX ngày 05/8/2020  và  nhiều  văn bản lãnh đạo, chỉ  đạo  khác  của  Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy, UBND tỉnh về  các biện pháp cấp bách nói chung và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ  quốc và các  hội,  đoàn thể  từ tỉnh đến cơ sở có gia đình tại Đà Nẵng chưa được về nhà trong thời gian dịch bệnh Covid-19  diễn biến hết sức phức tạp, thành phố  này  phải thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần Chỉ  thị  số  16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ  tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo và được sự thống nhất của Ban Thường vụTỉnh  ủy hoặc  Trưởng Ban Chỉ  đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị  chịu trách nhiệm  trước Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về vấn đề này.
3. Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c)                                       ;KT. CHỦ TỊCH
- TT HĐND, TT UBND tỉnh;                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy
và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
Trần Văn Tân

Tác giả: Bình Nam

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?